posted by admin on wrz 5

Wartości charakterystyczne, które są wielkościami losowymi, określa się w założeniu, że prawdopodobieństwo nieprzekroczenia ich wynosi 95010. Współczynnik Vt uwzględnia ewentualność niebezpiecznych odchyleń od wartości charakterystycznych oraz niepewność przyjętego stopnia ich wpływu na konstrukcję. Nawet w konstrukcjach stalowych, a więc z materiału najlepiej zbadanego, w następstwie różnic cech stali powstałych w procesie jej produkcji, wartości rzeczywistego współczynnika bezpieczeństwa konstrukcji mogą różnić się dwukrotnie. Przedstawiona metodyka umożliwia przy określaniu wartości obliczeniowych stosowanie częściowych współczynników redukcyjnych a przez to uwzględnienie zróżnicowanego wpływu rozmaitych czynników na bezpieczeństwo konstrukcji. Takie postępowanie ułatwia przyjmowanie współczynników przy ograniczonej liczbie danych doświadczalnych i pozwala wszechstronniej uwzględnić zjawiska wpływające na bezpieczeństwo konstrukcji. Warunek niewystąpienia stanu granicznego przy korzystaniu w obliczeniach z modelu probabilistycznego wyraża ogólny wzór gdzie: C – ograniczenie wynikające z wymagań użytkowania konstrukcji, Yn – współczynnik uwzględniający znaczenie konstrukcji i szkody jakie spowodowałby jej stan graniczny, Yd – współczynnik równoważący następstwa nieścisłości schematu konstrukcji przyjętego do obliczania sił wewnętrznych oraz pominięcie innych czynników wpływających na jej bezpieczeństwo, ad ak ± Sa – współczynnik niedokładności geometrycznych będący sumą wartości charakterystycznych ak oraz dodatkowych Sa, które wyrównują: niebezpieczne odchylenia rzeczywistych wymiarów od przyjętych w obliczeniach, znaczenie zmienności jak w ocenie bezpieczeństwa konstrukcji, wpływ przyjmowania tolerancji wymiarów na bezpieczeństwo oraz wpływ równoczesnego wystąpienia różnych odchyleń geometrycznych. [więcej w: gentryfikacja, akropolis tczew, iniekcja krystaliczna ]

Tags: | |

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: akropolis tczew gentryfikacja iniekcja krystaliczna