posted by admin on wrz 5

Na przykład w moście łukowym zwiększony rozpór łuku jednego przęsła może być przyjęty przez łuk sąsiedni bez znacznych poziomych przemieszczeń pali. Natomiast w kierunku poprzecznym do mostu, ze względu na stosunkowo małą wytrzymałość pali drewnianych na zginanie, przy osłabieniu zamocowania ich w podłożu, w miarę wzrastania głębokości rozmycia, następuje zmniejszenie stateczności fundamentów. Ponadto obciążenia zwykle rozkładają się na pale nierównomiernie i niecentrycznie. Pale nie są bowiem dokładnie pionowo posadowione, niektóre są bardziej obciążone niż inne. Złamanie jednego pala może pociągnąć za sobą łańcuchowe załamanie całej konstrukcji. Tak więc niewielkie nawet pogłębienie rzeki wskutek rozmycia dna, wraz ze stosunkowo małą siłą poziomą, mogą spowodować przechylenie i złamanie pali. Stąd utrata stateczności bocznej pali jest powodem większości załamań podpór posadowionych na takich fundamentach. Innym zagrożeniem jest przeciążenie przez pale podłoża gruntowego. Wskutek rozmycia gruntu przy palach następuje zmniejszenie nośności ich pobocznic, a przez to zwiększenie obciążenia przekazywanego na grunt przez ostrza pali, co powoduje osiadanie podpory. Również nieskuteczne zamocowanie głowic pali może mieć wpływ na zmniejszenie wytrzymałości pali przy wypłukiwaniu przez wodę otaczającego je gruntu, co nieraz stwierdzono w tego rodzaju fundamentach. Jeżeli nawet grunt zalegający bezpośrednio pod korpusem podpory został pominięty w obliczeniach jej nośności, to w przypadku fundamentu tylko z palami pionowymi, zwłaszcza o niedużych średnicach, grunt jest tam potrzebny do usztywnienia pali i przeciwdziałania ich nadmiernym osiadaniom i przechyleniom. [patrz też: stara tkalnia, parafia rokietnica, wiązka bikolateralna ]

Tags: | |

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: parafia rokietnica stara tkalnia wiązka bikolateralna